අපගේ දැක්ම

දිරිමත්ව, සවිමත්ව, විධිමත්ව සංවිධානය වී දිළිඳුකමින් මිදී දියුණුවේ මාවතට පිළිපන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක්.

2017 වර්ෂයදිළිඳුකම පිටුදැකීමේ වර්ෂයයි:

ගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින්වර්ෂ 2015 ජනවාරි 08 දා දිනාගත් ජනතා ජයග්‍රහණය යථාර්ථයක් කරනු වස් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා 19 වැනි සංශෝධනය හඳුන්වාදෙමින්අප රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීශිෂ්ටසම්පන්න හා මානවවාදී සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා වන මූලික ව්‍යුහමය අඩිතාලම ඉදි කොට තිබේ. ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සැබෑ නිදහස හා සමානාත්මතාව පිළිබඳ ප්‍රාර්ථනය යථාර්ථයක් කරනු පිණිස රටේ බහුතරයක් වන බල රහිත ජනතාව ආර්ථිකමය හා සමාජමය වශයෙන් බල ගන්වනු වස් 2017 වර්ෂය දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ වර්ෂය ලෙස නම් කරන්නට යෙදුණේය.

ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ එම දැක්ම අනුව යමින්, ගරු සරත් අමුණුගම අමාත්‍යතුමාගේ දායකත්වයෙන් යුතුව කැබිනට් අනු කමිටුවක් පත් කෙරුණු අතරඑම කැබිනට් අනු කමිටුව මගින් ශ්‍රී ලංකාව දිළිඳුකමින් නිදහස් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන සහ උපාය මාර්ගික ප්‍රවේශය හඳුන්වාදෙනු ලැබුවේය. ඒ යටතේ පහත සඳහන් සිවු වැදෑරුම් ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රවේශය රටට හඳුන්වා දෙනු ලැබිණි. එකී ප්‍රවේශය වූයේ;

·    පිටුදැකිය යුතුව ඇති දිළිඳුකමේ ස්වභාවයපවුල් හා ප්‍රදේශය පිළිබඳ ඉලක්ක හඳුනාගැනීම,

·    දිළිඳුබවට බලපාන හේතු නැති කිරීම සඳහා වන රාජ්‍ය අංශයේ මැදිහත් වීම සැලසුම් කිරීම,

· දිළිඳුබවට බලපාන හේතු නැති කිරීම සඳහා වන ජනතා අංශයේ මැදිහත් වීම සැලසුම් කිරීම, සහ

·    දිළිඳුබවට බලපාන හේතු නැති කිරීම සඳහා නිර්මාණශීලී පෞද්ගලික අංශයේ මැදිහත්වීම සැලසුම් කිරීම වේ.