අපගේ අරමුණු

  • ශ්‍රි ලංකාවේ පවතින නිරපේක්‍ෂ දරිද්‍ර‍තාවය 2030 වන විට සම්පුර්ණයෙන් තුරන් කිරීම
  • දිවයිනේ දිළිඳු ප්‍ර‍ජාව ආර්ථික ප්‍ර‍වාහයට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය දැනුම හා හැකියාවන් වර්ධනය තුළින් සවිබල ගැන්වීම.
  • දිවයිනේ දිළිඳු ප්‍ර‍ජාව ජීවත්වන ප්‍රදේශයේ සම්පත් උපයෝගී කරමින් නව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහනකට දිළිඳු ප්‍ර‍ජාව ඇතුළත් කර ගැනීම.
  • ශ්‍රි ලංකාවේ දිළිඳු ප්‍ර‍ජාවගේ පවුලේ මාසික ආදායම් තත්ත්වය වර්ෂයක් තුළ දෙගුණයකින් ඉහළ නැංවීම.

අරමුණු හා ඉලක්ක :

·    2017 වර්ෂය අවසාන වන විට වඩාත් දිළිඳුබවින් පෙළෙන දිස්ත්‍රික්ක වල, දිළිඳුකම ඉහළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස තුළ හඳුනා ගන්නා ග්‍රාම නිලධාරි වසම් හත්සියයක් තුළ නීතියේ විධානයට, යහපාලන මූලධර්ම වලට හා පිළිගත් පරමාදර්ශයන්ට යටත් ක්ෂුද්‍ර ජනතා සමාගම් ගොඩනැගීම.

·    තෝරා ගත් නව ග්‍රාම සේවා වසම්වල සංවර්ධන අරමුදල සඳහා එක් පුද්ගලයෙකුට රු. 8000 වන සේ ගණනය කෙරෙන අරමුදලක් ආයෝජනය සහ ජනතා සමාගම ලබාගන්නා ප්‍රගතිය මත වාර්ෂිකව අරමුදල් නිදහස් කිරීම.

·    නව තාක්ෂණය හා නවෝත්පාදනය පිළිබඳ අවධාරණයක් සහිතව ග්‍රාමීය කෘෂිකාර්මික ව්‍යවසායකත්වය පුළුල් කිරීම.

·    ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකත්වය නගා සිටුවීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය සැපයීමේ භාර අරමුදලක් පිහිටුවීම.

·    ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකත්වය නගා සිටුවීම සඳහා කළමනාකරණය, තාක්ෂණය, වෙළෙඳපොළ පහසුකම් සැපයීම සඳහා සානුබල මධ්‍යස්ථාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් බිහි කිරීම.

  සංවිධානගතවීමේ මූලෝපායන් :          

·    ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ පහසුකරණය යටතේ යෝජිත ග්‍රාම නිලධාරි වසම් හඳුනා ගැනීම.

·    සහභාගීත්ව සංවර්ධන මූලෝපායන් උපයෝගී කරගනිමින් ඉලක්ක කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීම සහ පුහුණු කිරීම.

·    ඉලක්කගත කණ්ඩායම්වල පුහුණුව ලත් සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නිශ්චිත ඉලක්කගත ව්‍යවසායකත්ව අරමුණු සහිත ව ක්ෂුද්‍ර ජනතා සමාගම් ගත වීම.

·    කණ්ඩායම් ඉතුරුම් සහ ආයෝජන බිහි කිරීම සහිත ග්‍රාම සංවර්ධන සැලසුම් සැකසීම.

·    පහසුකම් සපයන්නන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ව්‍යාපෘති අරමුණ කරා මෙහෙයවීම.