සම්පත්

ග්‍රාමශක්ති සමිති ලියපදිංචි කිරීම 2019

උපදෙස් පත්‍රිකාව (2019_01_28 දිනැති)  Download

උපදෙස් පත්‍රිකාව (2019_01_28 දිනැති)-Tamil  Download

ග්‍රමශක්ති ජනතා සමිති ව්‍යවස්ථාවලිය (ඇමුණුම 01)   Download

ග්‍රමශක්ති ජනතා සමිති ව්‍යවස්ථාවලිය (ඇමුණුම 01)-Tamil   Download

සංශෝධන දැනුම්දෙන ආකෘති පත්‍රය (ඇමුණුම 02) Download

සංශෝධන දැනුම්දෙන ආකෘති පත්‍රය (ඇමුණුම 02)-Tamil Download

අයදුම් පත්‍රය හා ආකෘතීන් (ඇමුණුම 03) Download

අයදුම් පත්‍රය හා ආකෘතීන් (ඇමුණුම 03)-Tamil Download

අත්පොත්

ප්‍රජා මෙහෙයුම් අත්පොත   Download

ආයතන සංවිධාන ව්‍යුහය    Download

ආයතන සංවිධාන ව්‍යුහය Tamil Download

ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ ගමන් මග Download

ග්‍රාමශක්ති සතිය

ග්‍රාමශක්ති සතිය තුළ වැඩසටහන් පෙළගැස්ම (2019.02.18 සිට 2019.02.24)  Download

උපදෙස් පත්‍රිකා

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 01     Download

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 02     Download

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 03     Download

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 04     Download

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 05     Download

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 06     Download

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 07 (සිංහල හා දෙමල)     Download

උපදෙස් පත්‍රිකා අංක 08 (සිංහල හා දෙමල)     Download

උපදෙස් පත්‍රිකාව අංක 09 (2019.02.25) Download

උපදෙස් පත්‍රිකාව අංක 09 Tamil (2019.02.25) Download

Micro Finance

Micro Finance Guide Books-Sinhala

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආකෘති පත්‍ර මාර්ගොපදේශය     Download

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආකෘති පත්‍රය     Download

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සම්පත්දායක ලැයිස්තුව Download

කුඩා කණ්ඩායම් අත්පොත Download 

ග්‍රාම ශක්ති ප්‍රජා ව්‍යාපෘති Download 

ග්‍රාමීය ඉතුරුම් හා ආයයෝජන සංවිධානය Download

පර්ෂද මෙහෙයුම් අත්පොත Download

ප්‍රධාන ගිණුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා වූ ප්‍රජා මෙහෙයුම් අත්පොත Download

Micro Finance Guide Books-Tamil

කුඩා කණ්ඩායම් අත්පොත Download 

පර්ෂද මෙහෙයුම් අත්පොත Download

Micro Finance Resources Person Name List

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සම්පත්දායක ලැයිස්තුව-1 Download

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සම්පත්දායක ලැයිස්තුව-2 Download