එන්න අප හා එක්වන්න

දිළිඳුකමින් තොර ශ්‍රී ලාංකාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීමට මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට සම්බන්ද විය හැකියි. ඔබේ ගමේ , ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ඔබේ තොරතුරු හා අදහස් අපවෙත එවන්න. 2025 දී දිළිඳුකමින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබත් අප හා එක්වන්න.


  • ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් ගොඩනැගිල්ල, ජනාධිපති මාවත,කොළඹ 01.
  • 0112 354 354

  • gramashakthi@presidentsoffice.lk